Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Summering inför valet:

Politiska besked i evenemangsvärlden

 

Tycker du kultur och fritid är en viktig del av ditt liv? Var vissa politiker står i just dessa frågor är inte helt lätt att avgöra. Vi skickade frågor till samtliga ledamöter i Region Skånes kulturnämnd om vad man jobbat med under den senaste mandatperioden - endast två politiker svarade. Men vi har grävt i massorna av politiska funderingar och löften inför valet. Och har fått en hel del klara besked.

NATIONELLT. En stor nöt att knäcka på nationell nivå är hur publiken inte ska påverkas av ett kollapsat pensionssystem. Enligt branschorganisationen Svensk Scenkonst behövs snarast ett nytt system för att klara många kulturinstitutioners framtida ekonomi. Samtliga riksdagspartier är nu eniga om att regeringen bör anta den statliga pensionsutredningen enligt det förslag som presenterades 2009. Alla partier är också eniga om att införa skattefrihet för allmännyttiga stiftelser som vill ge bidrag till kultur.

 

Valet

Bättre prata med varandra än att sitta tyst framför tv:n, tycker skånska scenkonstnätverket Potato Potato som håller valvaka i Kontrapunkts nya lokaler på söndag. Det blir satirisk föreställning, tv-tittande, och politiskt snack.

 

En kulturpolitisk utfrågning arrangerades av samma organisation under Almedalsveckan den här sommaren, med Lena Adelsohn Liljeroth (m), Siv Holma (v), Christer Nylander (fp),

Anders Åkesson (c), Leif Pagrotsky (s), Dan Kihlström (kd) och

Esabelle Dingizian (mp). Här är deras vallöften:

 

Miljöpartiet lovar regionerna större frihet i kulturpolitiken genom att:

-skapa regionala kulturfonder som är villkorslösa. Regionerna ska ges fritt spelutrymme att utveckla kulturen med statliga medel.

-ge mer pengar till de tre allianserna inom musik, dans och teater. Allianserna syftar till att ge scenkonstnärer anställningstrygghet mellan tidsbegränsade anställningar. -införa en allians för bildkonstnärer

-genomföra scenkonstpensionsutredningens förslag om ett nytt pensionssystem

-ändra reglerna för allmännyttiga stiftelser så att de kan ge bidrag till kultur utan att förlora sin skattefrihet

-behålla inkomstgarantierna för konstnärer och öka anslagen till långsiktiga stipendier

-återinföra de tidigare kulturpolitiska målen

-öka funktionshindrades tillgång till kultur

 

Esabelle Dingizian (mp) tycker inte det är politikerna regionalt som ska avgöra vart pengarna ska gå, utan kulturskapare och medborgare. Hon vill också ge direktiv till de nationella institutionerna om att turnera mera och tillgängliggöra sin verksamhet digitalt. Dessutom vill hon att alla kommuner ska kunna ansöka om anslag för att ha ett kulturhus med en egen scen. Miljöpartiet är inte berett att ge pengar till ett nytt operahus i Stockholm. På frågan varför en kulturintresserad person som sympatiserar med det rödgröna blocket ska rösta på Miljöpartiet svarar hon att det är för att deras syn på kulturen kommer nedifrån och är närmare människan.

 

Socialdemokraterna lovar öka kulturens andel av statsbudgeten och inflationssäkra den.

Leif Pagrotsky (s) tänker dessutom:

-omedelbart efter ev. regeringsskifte ändra reglerna så att public service kan ta in sponsorer vid sändning av kulturevenemang, på samma villkor som vid idrottssändningar.

-dubblera bidragen till arrangörsleden. Pagrotsky talar om en ökning på minst 50 procent.

-utjämna avgifterna till a-kassan. Kulturarbetare ska få sänkta a-kasseavgifter.

-öka anslagen till musik-, dans- och teaterallianserna.

-öka anslagen för kompetensutveckling av fria kulturutövare.

 

Vad gäller ett nytt operahus i Stockholm anser Pagrotsky att den nationella statusen inte måste finnas i just Stockholm. Han vill hellre bygga nytt än rusta upp. Han vill inte tvinga in Stockholm i en regionaliseringsmodell och ser digitaliseringen av kulturen som central. Kulturminister vill han bli igen och tänker i så fall återinföra de kulturpolitiska målen från 1974.

 

Vänsterpartiet lovar mer kultur till alla och att stärka kulturbudgeten. Siv Holma, Vänsterpartiets talesperson i kulturfrågor, lovade dessutom att villkoren ska förbättras för kulturskaparna. Men någon gemensam rödgrön kulturpolitik presenterades inte.

Istället vill hon:

- stärka kulturbudgeten på lokal, regional och nationell nivå. Och skapa en kulturlag som lagfäster att samhället har ett ansvar för kulturen.

- återinföra och utvidga fri entré till museer och att göra kulturen mer tillgänglig i den digitala världen.

- införa en maxtaxa på kulturskolan för att säkra allas rätt att utöva kultur.

- att kulturen ska få del av de 12 miljarder som de rödgröna lovat ska tillföras statskassan genom reformer.

- förändra hyresnivåerna för de statliga kulturinstitutionerna. Men ett nytt operahus i huvudstaden vill man absolut inte utlova.

- stödja regionaliseringen, men under former som är mer anpassade till de olika landstingen. Stockholm borde till exempel få verka under andra villkor som passar dem.

- förändra läroplanen för att garantera kultur i skolan.

- av de statliga ökade anslagen ska mer pengar ut i regionerna. De regioner som inte kommit så långt ska ha mest. Siv är kritisk till Svenska Spels val att inte stödja kultur. Detta borde man enligt Siv kunna reglera i ägardirektiven.

 

Folkpartiet lovar nytt operahus till Stockholm

Christer Nylander, Folkpartiets talesperson i kulturfrågor sade under Almedalsveckan att regeringen genom samtal med näringslivet och andra aktörer bör hitta en gemensam finansiering för ett nytt scenkonst- eller operahus.

Han vill också att:

-inkomstgarantin för konstnärer ska tas bort och istället ska fler långtidsstipendier införas. I samband med detta ska mer pengar tillföras.

- kulturen ska få mer pengar.

-de tre allianserna, musik, dans och teater, ska tillföras mer resurser så att de kan utökas.

- fri entré på museerna återinförs, trots att inte resten av Alliansen är med på detta.

 

Folkpartiet gillar regionaliseringen, men vill först utvärdera hur kvaliteten påverkas i de fem första regionerna. Han är svävande om Stockholm ska ingå och vill inte ha något slutdatum när det ska vara klart. Nylander vill försvåra för dem som söker konstnärliga utbildningar, så att de som kommer ut lättare kan få jobb. Han har också pratat om kompetensutveckling av cheferna inom kultursektorn, men vet inte hur det ska betalas. Han säger partiet har ett ambitiöst kulturpolitiskt program där allt inte har täckning i budgeten på några års sikt. Också mer ambitiöst än övrigas i alliansen, så att ministerposten borde vara fp:s.

 

Centerpartiet lovar digitaliserad kultur

- Sverige bör återföra kulturarvet där det hör hemma. Till exempel ska Paracasttextilierna på Världskulturmuseet tillbaka till Peru.

-fler kyrkor bör göras om till mötesplatser för kultur, till exempel till digitala hus.

-omfördelningar eller mer pengar ska i första hand gå till digitaliseringen av kulturen (museisamlingar, bibliotek och scenkonst). Tillgängligheten prioriteras under kommande mandatperiod, för dem med funktionshinder och genom digitalisering.

 

Anders Åkesson (c) vill frigöra mer resurser till nyskapande kultur från staten, landsting och kommuner. Det kanske inte blir ett nytt operahus i Stockholm, men han är tydlig med att man skyndsamt måste renovera det som finns idag. Han tror Stockholm kommer att inse att de vill gå med i regionaliseringen. Han vill också att kulturinstitutioner får längre budgetperioder men att man samtidigt är mer kritisk i granskningen inför varje anslagsperiod. Han gillar projektorienterad finansiering och att man bör hjälpa de som får anslag att komma vidare med sin verksamhet med annan form av finansiering. Det är regionerna som ska ansvara för utvärderingarna, men även den nya analysmyndigheten som han anser nödvändig. Centern vill inte ha fri entré på museerna.

REGIONALT. I maj tidigare i år träffades 200 av landets politiker och ledare i scenkonstbranschens största sammankomst för chefer och styrelseledamöter, den här gången förlagd i Malmö. Under tre dagar träffades dem för att mingla, diskutera branschens framtid och politik och besöka evenemang på båda sidor sundet. Men vad man kom fram till, om man nu gjorde det, finns inte dokumenterat. Inga protokoll fördes. Den som mest intresserar sig för den regionala kulturpolitiken får gå igenom samtliga dokument hos kulturnämnden. Vi har försökt få fram svart på vitt vad kulturpolitikerna i Region Skåne haft för sig de sista fyra åren. Vad har egentligen åstadkommits på kulturfronten inom Region Skåne den senaste mandatperioden? Vi ställde frågan i en enkät skickad till samtliga ledamöter i kulturnämnden.

       – Det har hänt väldigt mycket på kulturområdet i Region Skåne, säger ordförande Rolf Tuvesson (kd) som inte kan svara kort i enkäten utan vill redogöra mer utvecklande per telefon.

 

Men de tre viktigaste sakerna miljöpartisternas ledamot Eva Martinsson gjort, för den skånska kulturen de senaste åren, anser hon är:

- att öka regionbidraget till kulturen med 12,1 miljoner.

- att ta fram en modell för samverkan mellan den nationella, regionala och kommunala nivån som ligger i framkant i landet. Frågan kring regionaliseringen har tagit stort utrymme.

- att Kultur i vården har kommit igång på nordisk nivå efter mötet i Lund under valperioden.

 

Vilka saker anser du är viktigast att arbeta med efter valet?

       – Kultur för barn och unga. Kultur i vården. Och fortsätta att se till att Skåne har ett rikt och varierat kulturliv. Nu när det regionala ansvaret ökar är det viktigt att hitta bra samverkansformer som fungerar.

 

Vilka förslag/idéer från dina partimotståndare tänker du arbeta mot?

       – Inget specifikt i dagläget.

 

Varför ska skåningarna rösta?

       – För att vi lever i en demokrati och vill fortsätta med det.

 

Även i majoritetsställning kan man driva frågor, menar Folkpartiets skånske kulturledamot Percy Nessling som särskilt lagt krut på:

- att Skåne ska marknadsföra sina kulturinstitutioner tillsammans med Danmark för att få bredare genomslag nationellt och internationellt. I Öresundsregionen finns tre operascener som kan intressera till exempel kulturturister.

- att få de drygt tio olika konstrundorna att samarbeta. Rundorna arrangeras av cirka tusen olika konstnärer (småföretagare) som under påskveckan kan få halva sin årsomsättning. De erbjuds gratis reklam genom att vara med på regionens hemsida.

- att få Skånetrafiken att införa ett ”konstrundekort” av samma typ som sommarkortet så att alla med sådana kort kan åka över hela Skåne.

- att ge ”Kultur i vården” fullt stöd.

- att föreslå Helsingborgs kommunledning att skapa ett Bancks Kulturhus–Vikingsberg, där kulturföreningar kan få gemensamma arbetslokaler och ha evenemang i. Ett centrum för kulturen i NV Skåne och norra Öresund.

 

Vilka saker är viktigast att arbeta med efter valet?

       – De enskilda kulturskaparna behöver allt stöd: författare, musiker, konstnärer med flera. De hinder som idag finns för att arbeta i ett nordiskt land och bo i ett annat måste bort. Vi vill gärna få genomföra det vi nämnt ovan.

 

Vilka förslag/idéer från dina partimotståndare tänker du arbeta mot?

       – I Kulturnämnden har vi i stort sett nått consensus i de stora frågorna: att få ta över ett större ansvar för kulturen från staten och vår långsiktiga kulturplanering. Oppositionen har inte markerat någon avvikande uppfattning så det blir svårt att gå emot dem. Om de sedan stödjer våra förslag ovan har inte sagts rent ut.

 

Varför ska skåningarna rösta?

       – Det är inte bara en rättighet att få rösta i Sverige, det bör snarare betraktas som en skyldighet för att värna demokratin. Att inte rösta kan gynna krafter som till exempel inte stöder de kultursatsningar vi vill göra. För konstutövare kan det bli kontraproduktivt. De har alltså ett egenintresse av att ta ställning och rösta.

 

I en debattartikel i Dagens Nyheter skrev nyligen kulturnämndens ordförande Rolf Tufvesson (kd):

”År 2010 satsade Region Skåne mer på kulturen än någonsin tidigare. Samtidigt har det aldrig funnits så mycket resurser i närsjukvården som nu. Av Region Skånes nettokostnader 2009 gick 1,5 procent till kultur. Det råder dessutom bred politisk enighet om dessa anslag. Sverigedemokraterna är det enda partiet i Region Skåne som förespråkar nedskärningar inom kulturen.”

2010-09-16

 

LILL ERIKSSON


Share |

 

 

Läs mer, som rör evenemang och politik!

 

Smålandsposten skriver om:

Den bortdripplade idrotten

 

Svenska Dagbladet skriver om:

Ta mästerskap till Sverige

SVT frågar partierna Hur viktigt är det att stora, internationella idrottsevenemang arrangeras i Sverige?

 

Sydsvenskan har granskat den skånska kulturpolitiken inför valet 2010:

SD vill slakta kulturbudgeten

Vänsterpartiet satsar på ett ungt kulturliv

Resurscentrum stöd åt fri kultur (s)

MP vill bromsa nöjesbilisterna

M: ”Kulturen kan lära sig mycket av näringslivet”

Bara en fråga – ingen plan (c)

FP vill lära unga att läsa böcker

Kd vill återföra skånska skatter

 

Nytt från Öresund skriver om:

Flest tunnelkramare i lokalpolitiken

Många röster för sänkta tågpriser på bron

 

 

Kristdemokraterna lovar öka kulturbudget och att sänka dansbandsmomsen.

Partiet vill också:

- införa ett kulturlyft, liknande idrottslyftet

- att hela landet, även Stockholm, ska med i regionaliseringen utan utvärdering som (fp) vill ha

- ha en nationell överblick för att värna att inga konstformer hamnar mellan stolarna

- se större samverkan mellan professionella och amatörer.

 

Dan Kihlström (kd) är inte beredd att satsa pengar på de nationella institutionsbyggnaderna i Stockholm som håller på att förfalla, om det innebär att man ska ta pengar från andra delar av landet. Han tycker att satsningen på digitalisering är bra.

 

Moderaterna lovar oförändrade eller ökade anslag till kulturen.

Nuvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (m) kommer om hon får sitta kvar på posten att genomföra de satsningar som påbörjats istället för att dra igång nya.

Hon har också lovat att:

• Kulturbryggan ska bidrar med 25 miljoner kronor om året till kultursatsningar.

• inte minska anslagen till kultur. Snarare antydde hon att anslagen kan höjas, men att pengarna då kommer att gå till kulturminnesvård och utveckling av teknik för att öka tillgängligheten för till exempel hörsel- och synskadade. Det är i så fall framförallt för tillgänglighetsprojekt scenkonsten kan räkna med mer pengar.

• Stockholm ska ingå i regionaliseringsutvecklingen. Sannolikt kommer sammansättningen av styrelserna för scenkonstinstitutionerna att förändras – politiker blandas med sakkunniga.

 

Lena tycker att frågan om ett nytt operahus i Stockholm är för tidig att besvara. Det behövs en bred uppslutning från hela landet för att kunna motivera bygget och det finns inte politiskt sett. Digitaliseringens finansiering svävar Lena på. Hon talar om omfördelningar av resurser och om samarbeten med Sveriges Radio och Sveriges Television. Men hur de mindre teatrarna ska kunna hoppa på tåget ges inget svar. Inte heller i sponsringsfrågan, utan försvarar regeringens politik att inte ändra reglerna. Kulturministern tycker det kvittar vilket borgerligt parti man röstar på när det gäller kulturpolitiken.

Scenkonst intresserar mest folkpartister

 

STATISTIK. Finns det ett samband mellan hur vi röstar och vad vi vill se på scenen? Faktiskt är folkpartister mer intresserade av scenkonst än andra. Och vänsterpartister gillar musikaler. Det visar SOM-institutets rapport ”Scenkonstens publik” 2009, i vilken den också framgår att Moderaterna är mer intresserade av musikaler än andra. Men ett bredare intresse - musikal, opera, klassisk musik och klassisk balett - är större bland folkpartister än bland alla andra partisympatisörer.

       Även personer som håller på Vänsterpartiet är kulturintresserade. De gillar mest musikal och komedi. Intresset för samhällsinriktad teater och annan dans än klassisk balett är större bland vänsterpartister än bland övriga. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är minst intresserade av scenkonst. Populärast att se på en scen är komedi och musikal. När det gäller dans är det framförallt folkpartister och miljöpartister som tar del av dem evenemangen. 100916

Mest intresserade av scenkonst

1. Folkpartister

2. Vänsterpartister

3. Miljöpartister

4. Moderater

5. Kristdemokrater

6. Centerpartister

7. Socialdemokrater

8. Sverigedemokrater

Mest populära scenkonst per parti (tre favoriter)

V: 1. Komedi (69 %) 2. Musikal 3. Samhälls teater

S: 1. Komedi (70 %) 2. Musikal 3. Annan dans

MP: 1. Komedi (68 %) 2. Musikal 3. Klassisk teater/klassisk musik

C: 1. Musikal (67 %) 2. Komedi 3. Fars/annan dans

FP: 1. Komedi (75 %) 2. Musikal 3. Klassisk musik

KD: 1. Musikal (68 %) 2. Komedi 3. Klassisk musik

M: 1. Komedi (72 %) 2. Musikal 3. Fars

SD: Komedi (77 %) 2. Fars. 3. Musikal

Gått på rock-/popkonsert senaste året

Miljöpartister 43 % Vänsterpartister 42 % Folkpartister 32 %

Moderater 31 % Sverigedemokrater 30 % Centerpartister 27 % Socialdemokrater 24 % Kristdemokrater 21 %

Gått på opera/klassisk konsert senaste året

Vänsterpartister 18 %
Socialdemokrater 10 %
Miljöpartister 23 %
Centerpartister 15 %
Folkpartister 30 %
Kristdemokrater 27 %
Moderater 19 %
Sverigedemokrater 4 %

Källa: Nationella SOM-undersökningen 2009.

 

Sydsvenska evenemang i samband med valet

Valkarneval med Demokratiambassadörerna

i Malmö fredagen den 17 september med musik, klädbyte, marknad, mat, poesi och demokrati. Valkarnevalen inleds med ett karnevalståg som går till Triangelns förtidsröstning. Tåget avgår från Moriskan i Folkets park kl 17.00. Glöm inte att ta med röstkort och giltigt ID. Fritt inträde.

Program

15.15 Oscar Salazar

16.00 Evelyn Touré

16.30 PotatoPotato: ”Valet”

19.00 Poesi från hjärtat

19.40 Boris Valdes Villarroel

20.30 Chukk Rukkuz & Noname

21.30 Skilla

Valvaka på statsvetenskapliga institutionen, i Lund

19 september med rektor, intressanta föredrag med valtema, underhållning och musik, tävlingar, tolkningar valresultat och mingel.

Program (i hörsalen. Samtidigt pågår tävlingar och andra events utanför hörsalen).

17.45 - ca 20.00: Föredrag om valrörelsen (ca 15 minuter/föredrag).

Nils Gustafsson, statsvetenskapliga institutionen - Användningen av sociala medier i valrörelsen, Prof. Anders Sigrell - Retoriken i valrörelsen, Pia Rehnqvist (chef för inrikes- och ekonomiredaktionen, Sydsvenskan) - Valrörelsen ur publicistiskt perspektiv.

20.00 ValU. Preliminära röstsiffror ca. 20.00 - ca. 22.45

Statsvetarpanel analyserar det preliminära valresultatet (ca. 25-30 minuter) Föredrag om valet med vidare utblick (ca 15 minuter/föredrag) Maria Strömvik - National Elections from an EU Perspective, Robert Klemmensen (Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet) - Det svenska valet sett från andra sidan sundet. (på engelska).

Liveunderhållning

22.45 Statsvetarpanel analyserar det preliminära valresultatet som det ser ut vid denna timme, samt utsikterna efter valet (ca. 30-40 minuter).

Sista minuten

Teater Reagera ger ”FÖRST FÖDS MAN … & SEN DÅ?” Vad innebär demokrati? Får alla verkligen bestämma? Och är det viktigt att alla får göra det? Teater Reagera ger en kortare föreställning som följs av en workshop. Drop in på Malmö stadsbibliotek, Slottet, plan 2. I samarbete med Europa Direkt Malmö, Riksdagen nära dig och Teater Reagera. Söndag 19 september klockan 14.

Satiriskt på SVT

Missa inte daglig satirisk valbevakningen i nyhetsform i programmet ”I elfte timmen” på SVT. Det är ett humorprogram med Peter Settman som programledare, där man ser igenom rökridåerna, ordmassorna, de tomma löftena och får oss att inse att politik är roligt. De nio kvällarna före valet har blivit en publiksuccé med en snittpublik på 640 000 tittare, vilket gör programserien till den mest sedda på tvåan i år. Repriser finns på SVT Play.

Peter Settman

   FOTO: JOHAN PAULIN/CARL-JOHAN SÖDER

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007